םינבר / רעש

 

תרוסמה יפל.(ס"הנפל 9 -ה האמה) לארשי ךלמ באחא ימיב איבנ
ונימי דע,תונוש תויומד ושבלב,םעפל םעפמ והילא הלגתמ תיממעה
ונא ואצומו שיאה לע.חישמה לש ואוב תא רשבל דיתעש אוהו,הלא
םשב ריעמ ואצומש,לוכיבכ הרומ 'יבשתה' ויוניכ,דאמ טעמ םיעדוי
ויוניכ םלוא.דעלגב וז ריע לע םיעדוי ונא ןיא לבא,הבשת
.דעלגהמ ואצומש דיעמ,'ידעלגה'
עצמאב ונייה וליאכ וילע רפוסמ הנושארל,טעמ ההומת ך"נתב ותעפוה
ךכ,תיתרגש הניא ותעפוהש םשכ,התישאר תא םיעדוי ונא ןיאש הלילע
תומד איה והילא לש ותומד.המיימשה הרעסב הלוע אוה:ותוקלתסה םג
ויתונומאו ויתונורקע לע תח אלל םחולה,רעוס םדא לש תיאלפ
תא זזוג וניאש,ריזנכ רייטצמ אוה.םיירסומהו םייתדה
תא ריתכה וז תרדאב.שבול אוה התואש,תרדאה ול תינייפוא,ויתורעש
.ןדריה תא עקבו ויתחת איבנל עשילא

איבנה והילא
(ךרעב ס"הנפל 970-1010) תדחואמה לארשי תכלממ לש ינשה הכלמ
תשירפ ירחא םג,הדוהי תכלממ לע ךולמל הפיסוהש תלשושה דסיימו
היהי תידוהיה תרוסמה יפל.ןושארה תיבה ןברוחל דע,ןופצה יטבש
םקשל עדיש,לודג ךלמכ רייטצמ ארקמב.דוד תיב יאצאצמ דחא חישמה
םיתשילפה ידיב,לואש ךלמה,ומדוק תסובת ירחא הכלממה תא קזחלו
הניגנב םג ןייטצהש לארשי תורימז םיענ( ררושמו המחלמ שיאכ
ןוזח םג וב היה ינידמו יאבצ גיהנמכ ונורשכ דלבמ.רוניכב
תא שובכל חילצה דימת אלש,םדו רשב םדא םג היה דוד ךא,יאובנ
.ויתושלוח תא ריתסמ וניא ארקמהו וירצ
דחא ףאל תכייש התייה אלש ריע,םילשורי תא םיסוביה ידימ שבכ
.הכלממה תריב תא הב עבקו לארשי יטבשמ
הדגאה.םיליהת רפסבש םירומזמה בור תא דוד רביח תרוסמה יפל
דע ךליאו ןאכמו,הרותב קסוע היה הלילה תוצח דעש וילע תרפסמ
.תוחבשתו תורישב קסוע היה,רחשה דומע הלעש

ךלמה דוד
''םייח ירבד לעב"
1793-1876
זנצמ םייח יבר ר"ומדאה
לאונמע לאפר יבר שודקה ןואגה לש ןורכזה םוי לוחי רדא 'א םויב
.הנש 300 ינפל הילטיא ילודגמ,ל"צז יקיר יח
"ןויצ הזח" רפסה"םידיסח תנשמ" רבחמ
.ומד םוקי 'ה שדוקה ץראל וכרדב םידדוש ידי לע חצרנ
לצז יקיר יח לאונמע לאפר יבר שודקה ןואגה
וקורמבש טאבר ריעה ילודגמ ל"צז ןועמש ןב דוד יבר ןואגה
הנש םישימחו האמכ ינפל.םידסלח תולימגבו הרותב ןייטצהו,היה
תומוחל ץוחמ םייברעמה תנוכש תא םיקהו הצרא הלע,ו"רת תנשב
.םייברעמה ברל היהו דסחו הרות תודסומ הב הנב,םילשורי

צז ןועמש ןב דוד יבר ןואגה
תישארבו הרשע עשתה האמה ףוסב הפוריא חרזמב םינברה ילודגמ היה
ןהיכ, קי'ציבולוס בוד ףסוי יבר,לוגדה ויבאל המודב.םירשעה האמה
אטילד קסירב לש הברכו 1880-1891 םינשב ןי'זולוו תבישי שארכ
םייח יבר היה,הרותב ותלודג דצב. 1892 תנשב ויבא תריטפ ירחא
לארשי תדוגא תעונת דוסייב ףתתשה,ראשה ןיבו,רוביצ יניינעב ליעפ
.1912 ב"ערת תנשב ןילופ ברעמב ץיבוטקב

קסירבמ קי'ציבולוס םייח יבר ןואגה
לודג,ל"צז ידאבע יכדרמ יבר שודקה ןואגה היה אבוצ ימכח ילודגמ
יברש .וישעמ לכב דיסחו ויכרד לכב קידצ,רתסנבו הלגנב הרותב
הלקת איבמ אוה ךורב שודקה ןיאש םיקידצ םתואמ אוה יכדרמ
יבר רביח םיבר םירפס."רומשי וידיסח ילגר" בותככ,םדיל
תרותב "יכדרמ ןח".םישורדו םישודיח,ת"וש "םינג ןייעמ":יכדרמ
ירבד"ו,"שדוק ארקמ","םיענ ץילמ","םיענ חוכיו",רתסנה
הריאמ ותרות ךא,רטפנ הנש םירשעו האמכ ינפל ג"מרת תנשב."יכדרמ
.תורודל

ל"צז ידאבע יכדרמ יבר ןואגה
ורבחמ היה,ס"הנפל תישישה האמה לש הנושארה תיצחמב לעפש,איבנה
ןב היה אוה.םינורחאה םיאיבנה תרדסב ישילשה רפסה,לאקזחי רפס לש
ס"הנפל 597 תנשב ולגש םילשורי ידבכנ םע הנמנו םינהכ תחפשמל
האר רבכ רהנ לעש ביבא-לתב.הדוהי ךלמ.ןיכיוהי םע דחי לבבל
ראתמ אוה ותואש, הבכרמה השעמ םשב עודיה ןוזחה תא לאקזחי
לאקזחי לש ותלועפב תינפת.איבנל שדקוה םשו,ורפס חתפב טורטורפב
התעמ.םילשורי ןברוח תרושב לבבל העיגה רשאכ,685 תנשב העריא
.דודיעו המחנ ירב םג,הבושתב הרזחל תואירק םע דחי איבנה עימשמ
קרפ) תושביה תומצעה ןוזח איה ולש תומסרופמה תואובנה תחא
ןכל םדוק לשמנש,לארשי םע לא תיהולאה החטבהב תמייתסמה (ז"ל
יתולעהבו םכיתורבק תא יחתפב'ה ינא יכ םתעדיו" :תושבי תומצעל
לע םכתא יתחנהו םתייחו םכב יחור יתתנו,ימע םכיתורבקמ םכתא
'ה םאנ,יתישעו יתרביד'ה ינא יכ םתעדיו םכתמדא

לאקזחי איבנה
ותדע ינב ברקב םסרפתה(1740-1809) ב'צידרבמ קחצי יול יבר קידצה
הרצ תעשב תלוזה תרזעל ץלחחהל תידימתה ותונוכנבו חונה וגזמב
שפנ תוריסמב םייקל ב'צידרבמ קידצה דיפקה,ראשה ןיב.הקוצמו
ותליהקב שיא לע חספ אל ותנוהכ תונש לכבו:םילוח רוקיב תווצמ
.וילוח תעשב ותוא רקיב אלש,הלודגה

ב'צידרבמ קחצי יול יבר קידצה
תובושחה תוחפשמה תחאל ב"נרת תנשב דלונ רלסד רזעילא והילא ברה
13 ליגל עיגהשכ,ךר דלי ותויהב דוע ולגתנ ויתונורשכ.היסורב
תא השיאל אשנ םשו,הנש 18 ךשמב ךנחתה םש.םלק ריעב הבישיל חלשנ
שריה יבצ ברה היה קהבומב ובר.ותחפשמ תא םיקהו המולב תרמ
ברל הנמתנ םש,הילגנאל ותחפשמ םע עסנ ז"פרת תנשב.ל"צז אדיורב
תפוקת וז התיה.הרות דומלת שארב דמעו ןודנולב לודג תסנכ תיב לש
רזעילא והילא יברו הלע ח"שת תנשב המויס םעו,הינשה םלועה תמחלמ
תבישיב ינחור חיגשמכ שמיש םש,קרב ינב ריעב בשיתהו לארשי ץראל
הכזו רסומו הבשחמ ינינעב םיבר םירמאמ בתכ רלסד ברה.'זבינופ
ופסא ותריטפ רחאלו 63 ליגב רטפנ רלסד ברה."רסומ ןואג" יוניכל
בתכמ" םשה תחת םיכרכ השימחב םתוא וכרעו,וירמאמ תא וידימלת
."והילאמ

רלסד רזעילא והילא ברה
053-651524
דיגמה ןויצ ןב ברה
04-9827456
04-9823959
אריצחובא דוד ברה
http://rabenu.co.il
א"טילש רז לאינד ברה
ונל עודי.אפורה הירכז ברה(ביבטלא ןאמילס ןב איחי)ה"זה ירוביח
ןושלב,םינוווגמו םינוש םירוביח רשע העברא בתכ ה"זרה יכ םויכ
םהמו,תובושתו תולאש ךרדב וירוביחמ קלח.תיברעהו תימראה,תירבעה
העברא ונידיב םייוצמ,םויכ.היפוסוליפו ןיד יקספ,שרדה ךרד לע
םישנא לצאו תונוש תוירפסב םייוצמ םיינש דועו,וירוביח רשע
עיגה אל םעמיש רשא,םירוביח דוע רביח ה"זרה יכ,דאמ ןכתי.םייטרפ
שרדמ,הטיחש תוכלה שוריפ:וירוביחמ קלח טוריפ ןלהל.ונילא
לע רוביח,תורטפהל שוריפ,םירישה ריש שרדמ,הבכרמה רואיב,ץפחה
.דועו רתסא תליגמ שרדמ,הנשמה

אפורה הירכז ברה
רודה לש םיכרבמה ילודגמ
02-6511586 ןופלט
052-300395
גיסיוט ברה
דחאל בשחנ,תירבה תוצראב ררוגתמה רמטאס דיסח,ןייטשקא ףסוי ברה
דמל אל םלועמש תורמל,תויטנג תולחמל םלועב םילודגה םיחמומה
ןוגרא ירוחאמ היחה חורה,ןייטשקא ברה.תילמרופ תימדקא תרגסמב
תונורחאה םינשב םידלונ אל ותוכזבש שיאה אוה,''םירשי רוד''
תוצראבו לארשיב ידרחה רזגמב סקז ייט תלחמב םילוח תוקונית
תויטנג תולחמ שולש דוע תרבדהל האיבה תצרמנה ותוליעפ.תירבה
.יזנכשא ידרחה רזגמב תוצופנ

ןייטשקא ףסוי ברה
http://www.haravariel.org
א"טילש לאירא בקעי ברה
www.pnimi.org.il
www.inner.org
pnimi@inner.org
א"טילש גרובזניג קחצי ברה
www.harav.org
והילא יכדרמ ברה
ןופלט 91235 דוקימ םילשורי 23700 .ד.ת 25 ןליא רב 'חר
02-827862

א"טילש בוט ןב השמ ברה
ןהיכו היסינות תודהיל ומקש הכלהה יקנעמ דחא  היה 1874-1950
גיהנמכ ותדובע דצל.הנש 33 ךשמב הבר'ג לש ןידה תיב באכ
וירחא ריאשהו םילודג ת"ושו הכלה ירפס םיעבראמ רתוי בתכ,הליהקה
ץראל תולעל ברה םלח ינויצכ.תונורחאה םינשב םיכרענה די יבתכ
.ונממ תאז וענמ תונוש תוביס ךא לארשי

צז ןהכה ןופלכ השמ ברה
תוביתנ ףסוי תיב תודסומ שאר
08-9945399
א"טילש ףסוי יקירש ברה
ידי לע םילבוקמה תעדל בתכנ םיבושחה םירפסה דחא"ריהבה" רפס
.הנקה ןב הינוחנ אנתה

הנקה ןב הינוחנ אנתה
http://www.temani.net/http/hahmi-timan/hahmi-timan.htm
ןמית ימכח
םע תודלותב תיזכרמה תומדה.ס"הנפל 13 -ה האמב לעפו יח
אבנ, קקוחמ,םירצמ תאיציב םעה לש ינידמהו ינחורה וגיהנמ.לארשי
.םיאיבנה ןודא ראותב ותוא הדביכ לארשי תרוסמש
לש םאשונ םה,לארשי םעל רסמש םיטפשמהו םיקוחה ןכו,וייח תודלות
.םירבד,רבדמב,ארקיו,תומש: הרותה ישמוח תשמחמ העברא
לא'' םימיה דחאב השמ עיגה,רבדמב ונתוח ןאצ תא העור היהש תעב
ךרד תאו ודועיי תא העבקש תולגתהל הכז םשו,''הברח םיהלא רה
.וימי ףוס דע וייח

וניבר השמ
1164 דע 1089 םינשב יח,דרפסבש ודלוטב דלונ,ע"באר םשב םג עודי
יקב.תולרוגה רפס רבחמ-
הימונורטסאב,היגולורטסאב,היפוסוליפב,תורפסב,ך"נתב
ויכרצש ימכ ארזע ןבא ראותמ תיממעה תרוסמבו הדגאב.האופרבו
וינוע לע גלגלמ,ותלוזמ האנה תובוט לבקל ןאממ אוהו םיטעומ
.ותמכוחב םיברל רזועו

ארזע ןבא םהרבא 'ר
1186-1237
לע ויבאכ בשי אוה.תובר םיכרדב לודגה ויבא לש וכרד תא ךישמה
היפוסוליפב,הפ לעבש הרותב קוסעל הברה,ריהקב תודיגנה אסכ
תנגהל םירואיב,הרותל שוריפ םהבו,םיבר םיבתכ רביח.האופרבו
םירפסה םהבו)םיפוסוליפ םירוביחו ויבא לש תיפוסוליפה ותטיש
תובושתו('' 'ה ידבועל קיפסמה'' '' 'ה תומחלמ'':
.םיבר םידגנתמ םע םיבר םיסומלופמ אוה םג לבס,ויבאכ.תובר

ם"במרה ןב םהרבא 'ר
החמתהו דומלתבו הכלהב יקב היה. 1452-1515 םינשה ןיב יח
ןהו שדוק ידומילב ןה תואיקב ול הנק הז ןפואבו היגולורטסאב
."ןיסחויה רפס"ו "לודגה רובחה" וירפס ןיב.לוח ידומילב

תוכז לאומש ןב םהרבא 'ר
תלחנ ןימלעה תיבב רובק ,הינמורבש טשנפנטשמ קידצ אוה אולה
לגוסמה םוקמכ תונורחאה םינשב עדונ ותרובק םוקמ .םייתעבגב קחצי
.רבקה תקלח ביבס םיכלהתמה םיבר  תפומ ירופס תוכזב תואלפ ללוחל
ברה םשארבו ברה לש וידיסח םיפסאתמ22.00 העשב ישימח םוי ידימ
םיסינ לע רפסמ ברה .העובק תיתרוסמ הליפתל ןומולס בקעי םהרבא
.הליפת ידי-לע םוקמב וללוחתהש תואלפנו

ןמדירפ והיתתמ םהרבא 'ר
בושיב דלונ,אגניטיא יכדרמ ךורב יבר דיסחה םסרופמה ןואגה
'ר ברה ויבאל,(הנליו רוזיאב) ןאיצניווש ריעל ךומס,שדח
שדחה בושיל עיגהש,םירתסנה םיקידצהמ דחא 'יהש (רזייל)רזעילא
ביל הדוהי םייח יבר ג"הרה לש ותב האל תינברה ומאלו.בובל ריעהמ
בזע הוצמ רב ליגב.הלש ד"בארהו בובל ינואגמ דחא,אגניטיא יולה
תציחמב,םינש שולשכ לש תוהש רחאל.הרות םוקמל תולגל ותיב תא
ןיב םסרפתה הנליוב.הנליול עיגה,רעקצאפא עלעכימ 'ר עדונה דיסחה
לעב'' ראותב רתכוהו "ןאיצניוושמ יוליעה"כ הימכחו ריעה ינואג
ד"בח ידיסח םע ץימא רשקב היה הנליוב ותוהש ןמזב.''ןויגהה
ךרדב הלעתהו היגהנמו היכרד,תודיסחה תרותל ךשמנ ןמזה םע.םוקמב
.בלש רחא בלש וז השדח

יכדרמ ךורב 'ר
ברה.ונרודב םיטלובה םילבוקמה ןיב וניה ירצב דוד לבוקמה ברה
תואמ שולשמ רתוי תכשמנה תלשוש,םילבוקמ תחפשמל רצנ וניה
ברה,םילבוקמה ןקז לש ורומ היה ל"קוצז הייתפ הדוהי ברה,ובס,הנש
,השארב דמוע ירצב ברהש 'םולשה' םילבוקמה תבישי.ירודכ קחצי
.הנש 200 ינפל יחש לבוקמ,יבערש םולש יבר,ש"שרה לש ומש לע היורק
.םילשוריב הדוהי הנחמ קושל ךומסב הנבמב םקוממ הבישיה הנבמ
שארב דמעש ימ,אקדצ הדוהי ברה,ודו תיבב וכוניח תא לבק ברה
15 ךשמב דמל ןכמ רחאל.םילשורי לש הקיתעה ריעב ףסוי תרופ תבישי
.יפאצומ ןמלס ברה לצא י"ראה יבתכ תא םינש
םילשורי 1 ינומכחת 02-5376818 02-5000991 02-5377710
ירצב דוד 'ר
.''בהז ילילג,, רפסה רבחמ (1868-1959) ץיבוקשומ דיוד יבר
ץיבוקשומ דיוד 'ר
תבישי שאר היה ןואג ארירש בר ןב יאה יבר.(939-1038) םינשב יח
והומכש":רמאנ וילע.לבב לש תולודגה תובישיה יתשמ תחא,אתידפמופ
יניינעב ותעפשה."םינואגה ףוס היה אוהו םינואגב וינפל היה אל
ינידב קסועה,רכממהו חקמב רפס וירפס ןיב,דואמ הלודג התייה הכלה
רפס,ןידה תיבב העובש יניינעל-תועובש יטפשמ רפס,הניינקו הריכמ
תוהולאה תסיפתל דגנתה יאה הר.םיבורמ תוכלהו םירמאמו תורטשה
.דוסה תרותב תובר קסעו,ףוג תומד וא ףוג ול שיש ימכ

ןואג יאה 'ר
י"ראה לש וידימלת יריכבמ 1543 תנשב תפצב דלונ לאטיו םייח 'ר
.תישעמה הלבקה תרותב וכרד יכישממו

לאטיו םייח 'ר
תרשע ראש םע דחי וביבס ךורכ הרות רפס רשאכ הפירשל אצוהש, אנת
שפנ תוריסמב רקיעב ךא רשויל למס היהו ח"מגב קסע.תוכלמה יגורה
התייה ותב.ותשא תא וגרה םיאמורה.וייח ןוכיס ךות הרות דומילל
.ריאמ יבר לש ותשא הירורב

ןוידרת ןב איננח 'ר
תירצונה הריפסל היינשה האמה לש היינשה תיצחמב,ןירדהנסה שאר
.הנשמה ךרועו םילודגה םיאנתה ןורחא,תישילשה האמה תישארבו
.יבר והוניכ ורוד ינב "שודקה ונבר" יוניכל הכז אוה
.ןקזה ללה לש ויאצאצמו לאילמג ןב ןועמש ןבר לש ונב היה אוה
הריפסל 135 -ב אביקע יבר לש ותומ  םויב יבר דלונ תרוסמה יפל
אבו שמשה חרזו": קוספה תא ורוד ינב וילע וארק ןכ לע.)תירצונה
התוא ךרע רמולכ,הנשמה תא םתוחש אוה אישנה הדוהי יבר."שמשה
לעפמל דוסיה תא חינה ךכב. ונידיל העיגהש יפכ,תיפוסה התרוצב
ינש תמיתחב,וירחא הנש תואמ שולשכ,םייתסהש הכלהה חותיפ
אישנה הדוהי יברש םידיסח רפסב אבומ. ילבבהו ימלשוריה,םידימלתה
ףאו,ןייה לע שדיק-ףוגב המשנ-ותיבל ותריטפ רחאל תבש לכ אב
.םתבוח ידי םירחא איצוה

אישנה הדוהי 'ר
תראפת,, רפסה רבחמ (1680-1764) גארפמ ץישבייא ןתנוהי יבר
.''ןתנוהי

ץישבייא ןתנוהי 'ר
יהלשב.תירצונה הריפסל הנושארה האמב ןושארה רודב םיאנתה יבושחמ
ונא וירוענ לעו המואמ עודי אל ותחפשמ לע.ינשה תיבה תפוקת
האמ יחש וילע רפוסמ.ללה אישנה לש ודימלת היהש קר םיעדוי
שילשו םידומילל שילש,רחסמל ויתונשמ שילש שידקהו הנש םירשעו
.הארוהל
אוה.הרותה דומיל תצפהב היה יאכז ןב ןנחוי ןבר לש ותלועפ רקיע
תרותב םג וקסעש םימכחה ינושארמ היהו,רסומו הדגא,הכלה דמל
.רתסנה
."המחה ויז לטב יאכז ןב ןנחוי ןבר תמשמ" וילע ורמא ותומ ירחא
יאכז ןב ןנחוי 'ר
עבראה האמה תישארבו הרשע שולשה האמה ףוסב לעפש םסרופמ לבוקמ
תניג" םהבו,הלבקב םירחא םירפסו "הרוא ירעש" רפס רביחו הרשע
.דועו "זוגא

איליטאקי'ג ףסוי 'ר
רשא ונבר לש ודימלתו ונב,םיקסופה ילודגמ 1340-1270 םינשב יח
העברא" לודגה ורוביחל תודוה דבכנ םשל הכז.(ש"ארה) לאיחי ןב
רפס."םירוטה לעב" יוניכב תינרותה תורפסב עדונ ןכלו,"םירוט
םיגהנמהו םינידה,תוכלהה לכ לש ףיקמ ףסוא וניה הז רפס םירוטה
קלוחו יתטיש ןפואב רדוסמ רמוחה.טרפה תאו רוביצה תא םיבייחמה
.(םירוט)םיקלח העבראל
תוכרבל,םוי םויה ייחל תועגונה תוכלהה תא ללוכ "םייח חרוא" רוט
.תומוצלו םידעומל,תבשל,תוליפתל
הדובע,םילכאמ ןיינעב רוסיאו רתיה יניד איבמ "העד הרוי" רוט
.דועו תולבא,הרהט,הרז
.החפשמה ייחל םיעגונה םינידה תא ללוכ "רזעה ןבא" רוט
.תונוממ ינידב קסוע"טפשמ ןשוח" רוט
."ךורע ןחלוש" וראק ףסוי 'ר לש ורוביחל דוסי שמיש רפסה
רשא ןב בקעי 'ר
תעלק ריעב 1013 תנשב דלונ יספלא בקעי 'ר ןב קחצי 'ר
קחצי 'ר."יעלקה" הליחת והוניכ ןכל,הירי'גלאב,דאמח
לשב ךא,םינואגה תפוקת ףוסב םנמא יח,ף"ירה תובית ישארבו,יספלא
ם"במרה םע דחי ף"ירה."ןואג"ראותב םג והוניכ הרותב ותלודג
הכלהה ידומע תשולשל םיבשחנ,(לאיחי ןב רשא ונבר) ש"ארהו
.תורודה לכב םילודגה

יספלא בקעי 'ר ןב קחצי 'ר
ונרוד לש םילבוקמה ילודגמ
ירודכ קחצי 'ר
האמב יח,שודקה י"ראה םשב עודיה-קחצי יבר יזנכשא,יקולאה- י"ראה
בא שדוחב 'ה םויב רטפנ- 1534 תנשב םילשוריב דלונ( הרשע שמחה
רציו הלבקה תרותב הכפהמל איבה.ותומב היה 38 ןב.ב"לש 1572 תנשב
התייהו דבלב תינויע הרות תויהל הלבקה הלדח ותטישב,השדח הלוכסא
תווצמ"ו תובוח ידוהיה לע תולטומ תישעמה הלבקה יפ לע.תישעמל
תאירב,ותטישל.םלועה תא ןקתלו חישמה תאיב תא שיחהל ידכ,"השע
"ףוס ןיא"הש ךכ ידי לע הרשפאתנ םלועה תאירב ותטישל םלועה
ךא."תוריפסה רשע"ל םוקמ רציו ומצע תא םצמיצ (םיהולא רמולכ)
אל ("םילכ" ולצא תוארקנה) תוריפסה ךותל ףוס ןיאה רוא ךפשנשכ
ךכ."תופילק"ב ורזפתנ תוצוצינהו, ורבשנ םילכה,ותוא ליכהל ולכי
תא ןקתל אוה םדאה לש ודיקפת.םלועב ערל הטילש הנתינ
ךכ ידי לעו,תופילקה ךותב םייובשה תוצוצינה תא לואגל,םלועה
.חישמה תאיבו הניכשה תלואג םג איהש,לארשיל הלואג איבהל

י"ראה אירול קחצי 'ר
הברה םיאבומ וירבד,הרשע עבראה האמב דרפסב םסרופמ לבוקמכ עדונ
.הלבקה תורפסב

וכעמ קחצי 'ר
יבר שודקה ויבאל ן"רת הנשה שארב וקורמבש תאלילפת ריעב דלונ
ותיב.ל"קוצז אריצחובא בקעי וניבר ן"בולמה לש ונב ל"קוצז דועסמ
הז תיבבו,דסח הברהו השודקו הרות גופס היה דועסמ יבר ויבא לש
הארש תובוטה תוגהנההו תודימה תא ךישמהל הטלחהב וניבר לדג
למסל ךפה הז םשו ללפתמ אבא ושוריפ "ילאס אבאב" יוניכה.עמשו
ריתסה דימת הרותב ותולדג תא.לארשי ללכל הליפתבו הרותב ותולדגל
רשא דע,הרותב וישודיח תא סיפדהל הצר אל םלועמו,םיעמושה יניעמ
הצור התא םא" וישודיח בותכל הצרש וידימלתמ דחאל םעפ אטבתה
עגרבש ךחיטבמ ינא יכ,בתכה לע םתוא הלעת לא ירועיש תא רוכזל
."לכה חכשת בותכתש
.מ"דשת טבש שדוחל 'ד םויב ומלועל קלתסה וניבר
ילאס אבאב אריצחובא לארשי 'ר
רזעילא ןב לארשי'ר דלונ 1698 תנש רבמטפס שדוחל יעישתה םויב
םש לעב
םדאל 'םש לעב' יוניכה ןתינ תודהיב.תודיסחה תעונת יבא,בוט
אפרלו םיסנ ללוחל תלוכי ול םיקינעמה,םייעבט-לע תוחוכב ןנוחמה
.םילוח
תויחל שקעתהו רשועהמ קחרתה,עונצ םדא היהש רפוסמ ט"שעבה לע
תדובעל םתוא בריקו םתוא אפירו דמיל,םהומכ שבלתה-טושפה םע ברקב
.תדה לא םישנא ברקל איה תודיסחה תרטמ םויה דע.תדלו 'ה

בוט םש לעב רזעילא ןב לארשי 'ר
לעב ריאמ יברל הנווכה ריאמ 'ר רמאנש הנשמבו ארמגב םוקמ לכב
.סנה
םויכ הנש 120 ינפל עבקנ הז םוי רייא שדוחב ד"י אוהש ינש חספ
תומדה.הירבטב ותרובק םוקמש סנה לעב ריאמ ריאמ יברל הלוליה
יבר לודגה אנתה היההתביבסו הירבטב ויחש םיאנתה ןיב תיזכרמה
תאצוי הרוצב וינע היה.םלוכבש דחוימה היה אוהו,סנה לעב ריאמ
וא,רדנ רדונ םדאש.ותומ ירחא םג ןגמו וייחב לארשי לע ןגה ןפוד
ןיקתהל גהנמה ונשי.הלודג תוכז יהוז,תסנכה תיבב הרואתל בדונ
הז תאו הרותה תירק ןמזב תוקלוד ויהיש גואדלו הביתב תורונמ
יברש רמוא שודקה י"ראה ונבר.סנה לעב ריאמ יבר דובכל םישוע
ריאמ יברש ימלשוריב בתכנ? דמוע רבקנ עודמו,הדימעב רבקנ ריאמ
תופילחה תאו םינבל םידגב ותוא ושיבליש הוויצ ותריטפ ינפל
.תפנצמהו המילגהו טנבאה םע םיארונה םימיב שבול היהש תורקיה

סנה לעב ריאמ 'ר
הדוהי 'ר ויה ויתובר.יצוק תיתפרצה ריעב הנש 800 כ ינפל יח
לע,ג"מסה הנוכמ השמ 'ר.יצוקמ רשה לש וסיג,ןואילריש 'רו דיסחה
תווצמ לכ תויונמ הז רפסב,לודג תווצמ רפס-ג"מס, ורפס םש
ו,השעה תווצמ תויונמ וב-"ןישע":םיקלח ינשל קלוחמ אוהו,הרותה
דומלתה לכ תא עדי השמ 'ר.השעת אל תווצמ תויונמ וב -"ןיואל"
תנשב 70 ליגב רטפנ השמ 'ר.ם"במרה היה וילע ץרענה ברהו,הפ לעב
.כ'ה

בקעי ןב השמ 'ר
יפלש,ותושרבש די בתכ ךותמ קתעהכ ודי לע םסרפתנ רהוזה רפס
.ורוד ינבו י"בשר לש םרוביחמ ןומדק רפס ליכה וירבד

ןואיל יד השמ 'ר
םדימלת היה,(1522-1570) הרשע שמחה האמב יחש הלבקה ימכח ילודגמ
בתכ.ודימלת היה שודקה י"ראה,ץבקלא המלש לשו וראק ףסוי 'ר לש
תא הצרה םהבש,"יתבר המילא"ו "םינומיר סדרפ"-םיבושח םירפס ינש
תורותה תחא,תוריפסה תרות תא דוחייב ריבסה אוה.הלבקב ותטיש
הרומ הז רפסב."הרובד רמות" רפסה תא רבח ןכ ומכ.הלבקב תויזכרמה
תוהדזהלו תוריפס רשעב םדקתהל ידוהי לוכי הבש ךרדה תא רבחמה
.םמע

(ק"מרה) וריבודרוק השמ 'ר
ומויקו םלועה תאירב תולאשב ןדה,"הריציה רפס" לע שוריפ רביח
תויתוא 22 לש ןתוילמסבו םיהולאמ תואצויה תוריפסה רשע תועצמאב
לש ושוריפלו,וניבא םהרבאל והוסחיי םילבוקמהש הז רפסל.תיב ףלאה
.הלבקה תוחתפתה לע הרידא העפשה התייה,ןואג הידעס בר

ןואג הידעס 'ר
תיצחמב,םיאנתל ינשה רודב םימכחה ילודגמ ףסוי ןב אביקע יבר
יפל."הריפסל 135 תנשב גרוהל אצוה" היינשה האמה לש הנושארה
לש וינב ינבמ,םירג תחפשמל ןב אביקע יבר היה תידומלתה תרוסמה
תיבל ךלה 40 ןב.ץראה םעו רוב היה תונושארה ויתונש םיבראב.ןמה
ןאצ העורכ דבע וימולעב. 120 ליגב תמו הנש 40 הרות דמל,רפסה
ותב לחר תא םש ריכהו,עובש אבלכ,םילשורי ירישעמ דח לצא
דגנתה עובש אבלכ לבא,וזב הז ובהאתה לחרו אביקע ר.היפיפיה
אביקע 'רל לחר האשינשכ.ץראה םעו ינע ןאצ הער םע ותב יאושינל
ותב תא רידהו ותיבמ םהינש תא עובש אבלכ שרג היבא ןוצרל דוגינב
םע דחי הרות דומלל אביקע 'ר ליחתה,ןב םהל דלונש רחאל.ויסכנמ
ילודג לצא וידומיל תא ךישמהל טילחה,ץראה םע ללכמ אצישכו,ונב
.רודה

אביקע 'ר
לש היינשה תיצחמב,םיאנת לש יעיברה רודה ןב,אנת,ריאי ןב סחנפ
ןועמש 'ר לש ודימלתו ונתח היה אוה.תירצונה הריפסל היינשה האמה
הוושה םיסינ לעבו םיזר םכחכו שודקו דיסח ןקזכ ראותמ,יאחוי רב
תא אישנה הדוהי יבר ללכ אל המ םושמ. ומצע י"בשרל ותלעמב טעמכ
ורמתשנ םישרדמבו דומלתב לבא.הנשמב ריאי ןב סחנפ יבר לש ותרות
הרות ירבד ירחא שפחמ התא םא":ןוגכ. תובושח תורמא ונממ
תמסרופמהש רשפא."ךרכש תא חפקמ ה"בקה ןיא.וללה םינומטמכ
ידיל האיבמ תויקנ,תויקנ ידיל האיבמ תוזירז": איה ויתורמאב
הוונע,הוונע ידיל האיבמ השודק,השודק ידיל האיבמ הרהט,הרהט
האיבמ תודיסח,תודיסח ידיל האיבמ אטח תארי,אטח תארי ידיל האיבמ
םיתמה תייחת,םיתמה תייחתל האיבמ שדוקה חור,שדוקה חור ידיל
."בוטל רוכזה איבנה והילא ידיל האיבמ

סחנפ 'ר
ט''יה האמה ףוסב הקיתעה םילשורי יריקימ,אריפש לכימ יבצ 'ר
ףוגה יפוגיסבו תוינעתב הברה(1849-1906) םירשעה האמה תישארבו
דע רקובמ םצ היה עובשב ישימחו ינש ימיב.וייח תונש לכ
ירחא:םויב םיימעפ הלד הדועסב קפתסה עובשה תומי ראשבו:ברע
תועשבו:''הלודג החנמ'' םידמולה וירבח םע ללפתהש רחאל,םיירהצה
.תיברע תליפת םותב,ברעה

אריפש לכימ יבצ 'ר
דמל.ןטיפו לבוקמ היה 1505-1584 יולה השמ ןב ץבקלא המלש 'ר
וקסעשכ םיהלא תוארמ םהינש וזח רפוסמכ.וראק ףסוי 'ר יפמ הרות
"תועובש ליל ןוקית" ךורעל וילע לבק ץבקלא המלש.דוסה תרותב דחי
רמולו הרותב קוסעל,הליל ותוא לכ רע תויהל גהנמל תושפנ תושעלו
והנ םיבר םידימלת.לארשי תוצופתב גהנמה טשפתנ זאמ."ןוקית"
ןורימ רה תוביבסבש םיקידצ ירבקל םתיא אצוי היה אוהו,וירחא
וטויפ."רהוז"ה תודוס םהל ולגתיו וכזיש ידכ,תוגהלו הליפתל
דרפסו זנכשא תוליהק לש תבש תליפתל סנכנ "ידוד הכל" םסרופמה
הדשל תאצל תפצ ילבוקמ לש גהנמה םזוי,הארנכ,היה ץבקלא.דחאכ
שריפו טטיצש ןושארה היה אוה.םהיפב םיריששכ תבש ינפ לבקלו
ירבד םע דחי,איבהל גהנ וישוריפב."רהוז"ה ןמ הבחרהב
די בתכב ריאשה.דועו ג"בלר,ק"דר,ע"באר,ג"סר ישוריפמ,הלבק
.ותומ םע ובנגנ הלא די יבתכמ םיבר,םיפסונ םירפסו םישוריפ

ץבקלא המלש 'ר
02-5389119
02-5385113
ןינקו המלש 'ר
אביקע יבר לש ושרדמ תיבמ םסרופמה םכחה,הלוגס דיחי שודקו קידצ
םה וייח.דועו םיימשה ןמ תוריזג לוטיב,והילא יוליג ול םיסחוימ
ויכרד לכב ותוא םיוולמה םיתפומו תותוא םיסינ ישעמ לש תלשלש
לע ול םילגתמ םיקידצ תומשנו תושודק תוחור ראשו איבנה והילאו
. לעשו דעצ לכ

יאחוי רב ןועמש 'ר
1839-1910 ''רזנ ינבא'' לעב
בו'צכוסמ ןייטשנרוב םהרבא יבר
הרותה ילודגמ היה 1870-1953 םילשוריב ''םייח ץע'' תבישי שאר
יפלאל הרות ץיברה וייח תונש תיברמבו:םינורחאה תורודב םיטלובה
הרותב ותדיקש ףרח.םיקסופבו ס"שב וירבד תא אמצב ותשש,םידימלת
תורשע עונצה ותיבב םוי ידמ ןואגה לבק,הממיה תועש בורב
ושקיבש וא תיתכלה הלאשב הרות תעד ויפמ עומשל ואבש,םישנא
לכ ןמלז רסיא יבר היה גהונו.ןילוח ינייניעב ומיע ץעייתהל
ידכ,ותיבל אבש,חרוא לכל הסינכה תלד תא ומצעב חותפל םימיה
.ןוחטב יאו הכובמ תשוחת וילא םינופה ןמ עונמל

רצלמ ןמלז רסיא יבר
ףסוי יבר ןרמכ לארשי ילודג הב ויחש ןמזב הנש 450 ינפל תפצב יח
השמ יבר ק"מרה היה והילא יבר לש קהבומה ובר.שודקה י"ראהו וראק
הכז והילא יבר.הבר הבהאו קומע רשק חתפתה םהיניבו וריבודרוק
תא רביח אוה.יברגומ יולה םהרבא יברמו שודקה י"ראהמ םג דומלל
לעב ותונכל םיגהונ ונא ןכלו המכח תישאר ץופנהו םסרופמה רפסה
יבר רבח הז רפס דבלמ.םירעש השימחל קלוחמ הז רפס .המכח תישארה
תא ןכו הלבק ינינעב םשה תונוכ רפסה תא םג שאדיו יד והילא
.רטפנ םשו ןורבחל רבע וימי ףוסב.םייחה תואצות

שאדיו יד והילא יבר
דצבש,'זדול תליהק לש הבר (1821-1912) לזימ םייח והילא יבר
.ץרמנ הקדצ יאבגכ םסרפתה,הרותב ותלודג

לזימ םייח והילא יבר
םיחבשל קסנ'זילמ ךלמילא יבר הכז,תודיסחה תעונתב ןושאר לכ ומכ
ןילופ יקידצ לכ לש םהיבא.םיגילפמ םירואיתלו םיליגר יתלב
ויה" םג אלא "ךלמילא 'ר יברה" לופכה ראותל קר אל הכז,היצילגו
לכב:("שמשו רואמ") "םיאיבנה תומימ םלועב ויה אלש תוגרדמ ול
וידי יתש":(ץישפורמ יבצ ילתפנ יבר) "והילא יוליג ול היה עובש
."תורבדה רשעכ ויתועבצא רשעו תירבה תוחולכ ויה
הברהו,"תינט"שעב םורט" הלבקב קסע,תודיסחל עדוותנ םרטב,וירוענב
חורב םייוניע ינימ לכו תולגל אצי,גלש ילוגלג השע,םיפוגיסב
"לודגהב דיגמה",רעב בוד יבר לא,שטירזמל עיגהשמ םלוא,הלבקה
םיטול ר"ומדא ותויהל דע וייח תודלות.וידימלת יריכבל דחאל היהו
'רל ןיטקוט דילש יתופול רפכב ז"עת תנשב דלונ יכ םיבתוכ,לפרעב
תנש,ג"לקת תנשב ר"ומדאל הנמתנ.רישע ירפכ ידוהי,אפיל רזעילא
.שטירזממ דיגמה לש ותריטפ

קסנ'זילמ ךלמילא יבר
.אביקע יבר ידימלתמ
עומש ןב רזעילא יבר
ירכזא רזעלא 'ר.היכרות-אטשוקמ עיגה הילא,תפצב הנש 450 ינפל יח
ינב םירש ותוא "ןמחרה בא שפנ דידי" בתכש טויפהמ ונלוכל רכומ
"םידרח רפס" ומשו רפס רבח רזעלא 'ר.תבש תלבקב זנכשא תודע
ירביאל תווצמה תא רזעלא 'ר קלחמ הז רפסב.לארשי לכב םסרפתהש
'וכו ,בלב םייניעב,בלב תויולתה תווצמ:םתוא םימייקמה ףוגה
דומילב שי,תודיסחה ילודג תודע יפל.הוצמו הוצמ לע רבסה ביחרמו
.הרז הדובעו הריפכ ירוהרה לטבל תדחוימ הלוגס,הז רפס

ירכזא רזעלא יבר
'זבינופ תבישי שאר
ב"סשת ןוושח רמב ז"ט םויב רטפנ
ל"קוצז ךש לאירזע יבר ןב ןמ םחנמ רזעלא יבר
שרוג רענ ותויהב.לאיחי רב רשא ונבר-ש"ארה ידימלת ילודגמ היה
ועיגהב.לארשי ץראב החונמ אצמש דע דדנו ותדלוה םוקמ,תפרצמ
רחא רוקחל ליחתהו םוקמה לע וטלתשה םייוגה המכ דע האר,םילשוריל
שפחלו ררבל שורדל לחה ךכו.ברחה שדקמה תיב לש קיודמה ומוקימ
רפסב ךכ לע בתכו,הב םישודקה תומוקמהו לארשי ץרא תולובג לכ רחא
רפס םה בתכש םיפסונ םירפס.יחרפ ותחפשמ םש לע חרפו רותפכ ומשש
דומלתבש םיעדמהו תומכחה לע ךלמה תנשוש,רסומ ינינעב שפנה יתב
תובוחרנה ויתועידי דבלמ.דומלתה לע םירואבו םישודיח םימשה רעשו
ותמשנ.תונוש תופש עדיו ןעדמו אפור םג ירותשא 'ר היה הרותב
.ז"יק תנשב םימורמ יזנגל התלע

יחרפה ירותשא יבר
1860-1942 "המימת הרות" לעב
ןייטשפא ךורב יבר
םירפס רביח ונאפיפ םהרבא דוד ברה.הירגלוב היפוס לש הבר
ומש תא זרח םלוכבו,דועו דפאה אשונ,דפאה רוגח,דפאה ןשח:םיבר
ברה.דוד ונאפיפ םהרבא לש תוביתה ישאר אוה ד"פא.תוביתה ישארב
קסופו לודג םכח דימלת.הירגלוב היפוס לש ישאר בר היה ונאפיפ
רוביח םג סיפדה ןיד יקספו תובושתו תולאש ירפסל ףסונב.םיברל
ורפסל חפסנש היפוס ינברו יקינולס ינבר תלשלש לע אלפומ ירוטסיה
םיקידצ תורבק רחא דוד ברה רת רמוחה ףוסיא ךלהמב.דופאה רוגח
ריעה ימכח תא רקח,תונשי תובצמ לש ןהיתובותכ קיתעה,תורבק יתבב
רטפנו 1899 - ט"נרת תנשב דלונ ברה.םינשי די יבתכ קדבו הינזו
ישאר ברל םוקמ אלממ רתוי הנומ אל וירחא 1925 ה"פרת ולסכ 'חב
1945 ה"שת תנש דע הירגלובב

ונאפיפ םהרבא דוד יבר
םיבר םירפס רביח אוה.הנש 300 ינפל הילטיאבש הבודאפ ריעב דלונ
היעשי 'ר היה ובר.הלבקהו הנומאה ימוחתברקיעב
הטושפ ןושלב םיקומע תונויער חסנל םייח 'ר עדי,וירוביחב.ןאסאב
הלגנ היהש ךכל הכז הנש 20 ןבכ ותויהב יכ רפוסמ.לכל תנבומה
ויבתכ ןיב.הרות יזר םוי םוי ול הליגש,דיגמ ךאלמ וילא
רטפנ ל"חמרה.דועו םירשי תליסמ תונובת תעד,'ה ךרד םה םימסרופמה
ורבק.םוקמב הצרפש הפגמב ותחפשמ לכ םע דחי וכע ריעב 40 ליגב
.אביקע 'ר לש ורבקל ךומסב הירבט ריעב אצמנ

וטאצול השמ םייח יבר

יקסביינק םייח יבר
רוריבב וקסע ותבישיב.גארפמ ל"רהמה לש םדימלת היה,ןילופ ינברמ
בתכ קלוו עשוהי יבר.םיירקיעה הכלהה ירפסב דומיל ידי לע הכלהה
שאב ולע ולא וישודיח,רעצה הברמלש אלא,ילבבה דומלתה לע םישודיח
ויה ןקיתש תונקתה ןמ קלח.ונידיב םניא ןכלו בובלב הצרפש הפירשב
ןילופב םינברה ילודגמ ויה ותבישימ םידימלת.תיבירו רחסמ ינינעב
תולאש רפס לעב ףירח עשוהי יבו שודקה ה"לשה םהיניב,וירחאש רודב
."עשוהי ינפ" תובושתו

כ קלוו רדנסכלא יבר ןב עשוהי יבר
םורדב ידוהיה בושיה סרה תא ויתובקעב איבה אבכוכ רב דרמ ןולשכ
הנבנ הז ןברוחמ.הנביב הלודגה הבישיה לש הנברוח תא ןכו,ץראה
םימכחה ידימלת םהיניבו.לארשי םעמ םיבר ורבע וילאש לילגה
ודרשש שי םלוא,המרוח דע ופדרנ םדוקה רודה יגיהנממ םיבר.רודבש
דחא.םהידימלתל הרותה תא ליחנהל,השעמל וכישמה ןאכו,לילגל ורבעו
יבר לש  ורבח היהש,הנבי ימכחמ,ירונ ןב ןנחוי יבר היה םהמ
ינשב ותוא םיאצומ ונאו,לילגב בשייתה ןנחוי 'ר.אביקע
.םירעש תיבו רגינג:תומוקמ

ירונ ןב ןנחוי יבר
.אביקע יבר ידימלתמ
יבר ידימלתמ) רלדנסה ןנחוי יברו עומש ןב רזעילא יברב השעמ
אריתב ןב הדוהי יבר לצא לבבבש ןיביצנל ןיכלוה ויהש,)אביקע
ץרא תא ורכזו (ןונבלה ףוחבש ןודיצל ועיגהו:הרות ונמיה דומלל
רב דרמ רחאלש דמשה תוריזגה תאפמ שוטנל ושקיבש) לארשי
לע רעצמ( םהידגב וערקו םהיתועמד וגלזו םהיניע ופקז,(אבכוכ
שדוקה ץרא תביזע
לארשי ינב) ''םצראב תבשיו םתוא תשריו'' :הזה ארקמה וארו,
ורזח,(חטבל הב בשילו,תובאה ץרא תא תשרל םידיתעש,ןאכ םיחטבומ
הדיריה תבשחמ ולטיבש ירחא לארשי ץראל ובש=) םמוקמל םהל ואבו
.הרותבש תווצמה לכ דגנכ הלוקש לארשי ץרא תבישי :ורמא(ץראה ןמ

רלדנסה ןנחוי יבר
הנוכמה,םהרבא ןב הנוי יבר
הנש 800 כ ינפל דרפסב יח,דיסחה
רחאלו תפרצב תובישיב דמל ותרות תא.ן"במרה לש ודוד ןב היה אוה
ןיב.הבישיה שארב םש דמעו דרפסבש הנולצרב ריעל רזח הרותב לדגש
ןורהא יבר) ה"ארהו (תרדא ןב המלש ונבר)א"בשרה ויה וידימלת
תובר תותכסמ שריפ הנוי ונבר.(ךוניחה רפס לעב-יולה
רפסה אוה םסרופמה ורפס.ילשמ רפסו הרותה לע םישוריפ,דומלתב
תא םמורמש הבושתה ךילהתל ךרדה תא ראתמ אוה ובש,"הבושת ירעש"
לולא שדוחב רקעב םימכח ידימלת ידי לע ןויעב דמלנ הז רפס.םדאה
.הבושת ימי תרשעו

םהרבא ןב הנוי יבר
1828-1894
רדנסכלאמ רגיצנד לאיחי יבר
רביחש רפסה תוכזב רקעב םסרפתהו לגוטופב דלונ בהובא קחצי יבר
םישורפו םילשמ ל"זחתודגא ףסא אוה הז רפסב."רואמה תרונמ"
תלעמ,תונושה תווצמה םויק,תודימה ןוקית-ןוגכ:םיבר םיאשונב
לכלו םיקלח העבשל קלח הז ורפס תא.הבושתה תלעמו הרותה דומיל
לע םישודיח םנשי רביחש םיפסונה םירפסה ןיב."רנ" ארק קלח
קחצי יבר רטפנ ג"נרה תנשב."םירוטה תעברא"ל שורפו דומלתה
.הנש םישש ןב ותויהב

בהובא קחצי יבר
רשכ שמש ותוריעצב רבכו,לגוטרופ תיב ןובסילב דלונ קחצי יבר
ואנק,ךלמה תא ושמשש םייוגה םירשה ראש.ךלמה לש ורצחב רצואה
ץלאנ א"מר'ה תנשבו,אוש תלילע וילע ולילעהו קחצי יברב הזע האנק
אל ךא ךלמה רצחב שמש םש םג,דרפסבש היליטסקל ותחפשמו אוה חורבל
דרפס ידוהי לע שוריגה תריזג הרזגנ םינש רפסמ רחאל ןכש,בר ןמזל
וירפס תביתכל רסמתה םש,הילטיאב ילופאנל ודדנ ותחפשמו אוהו
.דועו תובא יקרפל שוריפ,הרותה לע ושורפ םהמ,םיבושחהו םיברה

לאנברבא הדוהי ןב קחצי יבר
ןויצ תראפת אבר שרדמה תא רבח
ל"צז רלדי באז קחצי יבר
1810-1883 ט"יה האמב אטילב ''רסומ,,ה תעונת יבא
טנלסמ ןיקפל לארשי יבר
1854-1926 זלבמ בוד רכששי יבר
זלבמ בוד רכששי יבר
ןואג םכח דימלת היה,גרבנטורמ ם"רהמה הנוכמב,גרבנטורמ ריאמ יבר
ולחה,ם"רהמה לש וימי ףוסב.גרבנטור תליהק ברכ ןהיכו,הרותב
וחילצה ותחפשמו ם"רהמה.םידוהיה לע תושק תורזג רוזגל תונוטלשה
םלוא,לארשי ץראל םשמ תולעל הרטמב,הילטיאל חורבל
ידיל ותוא רסמ אוהו,דחא רמומ ריאמ יבר תא שגפ,הילטיאב,םש
תדוצמ" ארקנה אלכב ריאמ יבר תא רסא רסיקה.ןוטלשה
והמ ם"רמל עדונשכ.םוצע ףסכ םוכס ורורחש תרומת שקיבו,"םיהסזנא
וליחתי אל םייוגהש ידכ,ותודפל רסא,שרוד רסיקהש ףסכה םוכס
בתכ,אלכב ותבשב.בר ףסכ םתרומת ושרדיו םימכח ידימלת סופתל
םינש 7 רחאל.הכלהב תולאשל תובושת יפלאו תופסות,םישודיח ם"רמה
קר.ורבקלו ואיצוהל רסיקה השרה אל ןיידעו,אלכב ם"רהמה רטפנ
.לארשי רבקל ם"רהמה אבוה,רדאב 'דב,הנש 14 רחאל

גרבנטורמ ריאמ יבר
ודימלת,הרשע עשתה האמב םימכחה ילודגמ היה רפוסה השמ יבר
ולבקתה ויקספ.רגיא אביקע יבר לש ונתחו,רלדא ןתנ יבר לש קהבומה
"רפוס ם"תח" ורפסב םיאבומ םהו,תידרחה הדעה ברקב דאמ
לע םישודחו תובושת,תולאש רפס אוהש,(השמ תרות ישודח-ם"תח)
.עובשה תשרפ לע תונשרפ רפס אוהש,"השמ תרות" תא םג רבח אוה.ס"שה

רפוסה השמ יבר
הנחמ לגד'' רפסה רבחמ 1748-1800 בוט םש לעב לארשי יבר לש ודכנ
.''םירפא

בוקלידסמ םירפא םייח השמ יבר
.ץישודרמ 'אשידק אבס'ה ל"צז רב בודוכוס יבר
ואר ויתולוגסמש םירמוא.רמוא היהש תונחדבה ירבדב עודי היה
.עבטה ךרדכ אלש תועושי

ל"צז רב בודוכוס יבר
.1470-1550 ונרופס הידבוע יבר יקלטיאה ןשרפה
ונרופס הידבוע יבר
חספ יבר ןב בונידמ אריפש ךלמילא יבצ יבר ונבר לש טייצראיה םוי
.תבט שדוחב ח"י םויב וניה
ח"ת תורזגב חצרנש םילבוקמה ילודגמ דחא לש ודכנ היה רכששי ינבה
היה רכששי ינבה לש אבאש םירפסמ.לופורטסואמ ןושמש יבר ט"תו
התייהשכ רכששי ינבה לש אמאהש םירפסמ.ךלמילא םעונה לש וסיג
רכז ןב הל דלוויש הל רמא ךלמילא םעונהמ הכרב שקבל האב ןוירהב
םעונה דליה דלוויש דעש הניבה יכ הלהבנ םאה.ךלמילא ול ארקתשו
םעונה הל רמא.ךלמילא יבצ םשה תא ול הנתנו הפ היהי אל ךלמילא
לכ תא ול ריבעהל לוכי יתייה ךלמילא ול תארוק תייה םא: ךלמילא
ינבה.יצח קר ול ריבעהל לוכי ינא וישכעו השודקה לכ תאו תוחוכה
איה םהבש העודיהש תולוגסו תוגהנה םהבו םירפס הברה רביח רכששי
םירמוא ותואש גוויזל לגוסמש ''תולעמל ריש'' םילהתב א"כק רומזמ
.םויה ךשמב םימעפ עברא

רכששי ינבה-אריפש ךלמילא יבצ יבר
דוד 'ר לש ובר היהש,בקעי יבר ויבאל 1660 כ"ת'ה תנשב דלונ
לעב ןהכה בקעי ר"ב םירפא 'ר היה ומא דצמ ובס.(א"דרה) םייהנפוא
ונורכז רשוכב יבצ רענה טלבתה וירוענ רחשמ."םירפא רעש"
הברכ ןהכל "יבצ םכח"ה ןמזוה וייחב רתוי תרחואמ הפוקתבותנבהבו
שוטנל ץלאנ םדרטסמאב השטינש הפירח תקולחמ תובקעב.םדרטסמא לש
לש הברכ ןהכל רבעו "יבצ םכח"ת"וש ורפס תא רביח הבו ריעה תא
.ח"עת'ה רייא 'אב רטפנו הרצק הפוקת ההש םש בובל

יזנכשא שריה יבצ יבר
ותויהבו,ד"סקת תנשב הירגלובב דלונ ל"צז א"פרמה ןואגה ל"שארה
ישאב םכחהו ל"שארה רטפנשכ.םילשוריל ותחפשמ התלע הרשע שמח ןב
תרדאה הלטוה,ח"רת תנש טבשב 'טב,ל"צז יזנכשא םהרבא יבר ןואגה
ג"יב םלוע ייחל ותריטפל דע,ךלמ הנש הרשע שולשו א"פרמה ברה לע
.ג"נרת תבט

ל"צז ליזינאפ ריאמ לאפר יבר
בר היהש.ויבאמ דמל ותרות תא.רי'גלאב הנש תואמ ששכ ינפל דלונ
אלא,הרותב קר אל יקב היה אוה.חמצ יבר ןב ןועמש יבר םשב לודג
דימלתכ הלגתה ותוריעצב רבכ.היפוסוליפהו האופרה,עבטה יעדמב םג
ידוהי)רמומ ידוהי םק וימיב.ןידכ וניד תיבל ופרצ ויבאו םכח
תא ףקות אוה ובש רפס בתכש.יקרולה עשוהי םשב (רצנתהש
םשב ורפסל הבושת רפס בתכ,ויבא יווצ יפ לע,המלש יבר.דומלתה
ףקות ףאו יקרולה עשוהי לש ויתונעטל הנוע אוה ובש,'הוצמ תמחלמ'
ישארה הברל המלש יבר ךפה,ויבא לש ותומ רחאל.תורצנה תא ומצעב
.רי'גלא לש

(ש"בשר)ןארוד ןועמש ןב המלש יבר
.ה"מקתה-ז"טקתה אנליומ ןמלז המלש יבר
דסימ ןי'זולוומ םייח יבר לש ויחאו אנליומ ןואגה ידימתל יריחבמ
לכ םעו,הרותב לודג המלש יבר היה ותוריעצב רבכ.ןי'זולוו תבישי
ליגב רטפנ המלש יבר.ומצעל הלודג שקיב אלו תועינצב יח ותלודג
.29 ןב היהשכ דאמ ריעצ

אנליומ ןמלז המלש יבר
1869 ט"כרת זומת שדוח שארב רטפנ ידורבמ רגולק המלש יבר
רודה ילודגמ דחאכ היצילאג תוליהקב םסרפתנ,

ידורבמ רגולק המלש יבר
שמש תובר םינש.הנש 400 כ ינפל ןילופב אקארקב דלונ א"שרהמה
"שלדיא" םשה.אהרטסוא ריעב ןיד תיב באכו הבישי שארכ א"שרהמה
א"שרהמה.ותבישיבו וב הכמתש,לדייא תקדצה ותומח םש לע,ומשל ףסונ
קלחנ ושורפ.ילבבה דומלתל ושורפל תודוה רקעב ונל רכומ
שודיח"ו,תוקמעב ארמגה תויגוס תא שרפמ וב-"תוכלה שודיח".םיינשל
תא.דומלתבש םילשמהו תודגאה לע םיאלפנ םירבסה איבמ וב-"תודגא
לע.ותנוכ תא ןיבהל השק םיתיעלש דע,דאמ הרצק ןושלב בתכ ושורפ
דעו שמש חרזממ אצי ועמשש רודה תפומ,שודק שיאכ ראותמ אוה ותבצמ
א"ל קרפ בויא רפסב עיפומה קוספה טורח היה ותיב תלד לע.ואובמ
לעפ המכ דע ונל הלגמש קוספ."חתפא חראל יתלד,רג ןילי אל ץוחב"
תסנכהבו םידסח תולימגב םג אלא,הרות דומילב קר אל א"שרהמה
.ומלוע תיבל א"שרהמה שקבתנ ב"צש תנש ולסכב 'ה ךיראתב.םיחרוא

א"שרהמה-יולה שלדיא רזעילא לאומש יבר
1767-1827
החסישפמ םינוב החמש יבר
.תימולש ותשאו יאני רדנסכלא ימיב ''תוגוז''ה ימכחמ
חטש ןב ןועמש יבר
יח,ורודב קודקדה ילעב ילודגמ היה ל"צז חנא'ג ןב הנוי וניבר
רפס בתכ ףאו,אפורכ ותייחמל קסעו םניינמל 990 תנשב הבודרוקב
םישרשה רפס אוה וירפס ןיב ירקיעה.ונימיב רמתשנ אלש האופר
קחצי יבר,ןובית ןבא הדוהי יבר וניתובר ידי לע םגרותו קתעוהש
.ותובישח לע הדיעמה העפות ינולצרב קחצי יבר יולה

לצז חנא'ג ןב הנוי וניבר
ןווגמ.ףוסוליפו רקוח,לבוקמו קידצ היה ףיטאל ןבא קחצי וניבר
תרגא" ורפס.קסע םהב םיאשונה תוסרפתה לע דיעמ וירפס
"ךלמה יזנג" וירפס םג ומכ הנומאו היפוסוליפ ינינעב"הבושתה
.ונידיב םייוצמו וספדנ,"רומה רורצ"ו

ל"צז ףיטאל ןבא קחצי וניבר
1255-1340
רשא ןב ייחב ונבר