א"עיז טשנפטשמ קידצה-ןמדירפ והיתתמ םהרבא 'ר
/ םיקידצ ירבק / רעש

 

א"עיז טשנפטשמ קידצה-ןמדירפ והיתתמ םהרבא 'ר

לש ויבא אוה א"עיז ןיזורמ לארשי וניבר ןב םוחנ םחנמ ונבר
קחצי תלחנ ןימלעה תיבב רובק ,הינמורבש טשנפנטשמ קידצה
לגוסמה םוקמכ תונורחאה םינשב עדונ ותרובק םוקמ .םייתעבגב
.רבקה תקלח ביבס םיכלהתמה םיבר  תפומ ירופס תוכזב תואלפ ללוחל
ברה לש וידיסח םיפסאתמ 22:00 דעו 21:00 העשמ ישימח םוי ידימ
רפסמ ברה .העובק תיתרוסמ הליפתל ןומולס בקעי םהרבא ברה םשארבו
הליפת ידי-לע םוקמב וללוחתהש תואלפנו םיסינ לע

תושקבה רדס
:איה ורבק לע תוחטתשהב תושקבה תלבק
.םישודקה ויתודסומל הקדצ תתל .1
.בגא ךרדב אלו תדחוימ העיסנב אובל .2
.דחא רבד לע קר שקבל .3
.("שקעתהל") הקזחב שקבל .4
רדסב הלא םיליהת ירומזמ תרימא
ותעב רבד חול ךותמ)."חכב אנא"ו,גכ,גלק,חכק,וכק,לק:הז
(טונג יכדרמ ברהל
.5

הליפתה רדס
קחצי תלחנב ןימלעה תיבב טשנפטשמ קידצה ןויצ לע רמול גוהנה
.םייתעבגב
יקרפ ארוקו,הקדצ בדנמ,רנ קילדמ ינולפ ןב ינולפ ינא: רמאיו
םוחנ םחנמ ונבר ןב והיתתמ םהרבא ונבר קידצה ןויצב ולא םיליהת
ל"צז

לק קרפ
.:הוהי ךיתארק םיקמעממ,תולעמה ריש(א)
:ינונחת לוקל תובשק ךינזא הנייהת,ילוקב העמש ינדא(ב)
:דמעי ימ ינדא הי רמשת תונוע םא(ג)
:ארות ןעמל החילסה ךמע יכ(ד)
:יתלחוה ורבדלו,ישפנ התוק הוהי יתיוק(ה)
:רקבל םירמש רקבל םירמשמ,ינדאל ישפנ(ו)
:תודפ ומע הברהו דסחה הוהי םע יכ,הוהי לא לארשי לחי(ז)
:ויתנוע לכמ לארשי תא הדפי אוהו(ח)

וכק קרפ
:םימלחכ ונייה ןויצ תביש תא הוהי בושב תולעמנ ריש(א)
הוהי לידגה םיוגב ורמאי זא הנר וננושלו וניפ קוחש אלמי זא(ב)
:הלא םע תושעל
:םיחמש ונייה,ונמע תושעל הוהי לידגה(ג)
:בגנב םיקיפאכ(ונתובש ביתכ) ונתיבש תא הוהי הבוש(ד)
:ורצקי הנרב העמדב םיערזה(ה)
:ויתמלא אשנ הנרב אבי אב ערזה ךשמ אשנ הכבו ךלי ךולה(ו)

חכק קרפ
:ויכרדב ךלהה הוהי ארי לכ ירשא תולעמה ריש(א)
:ךל בוטו ךירשא לכאת יכ ךיפכהעיגי(ב)
:ךנחלשל ביבס םיתיז ילתשכ ךינב ךתיב יתכריב הירפ ןפגכ ךתשא(ג)
:הוהי ארי רבג ךרבי ןכ יכ הנה(ד)
:ךייח ימי לכ םילשרי בוטב הארו ןויצמ הוהי ךכרבי(ה)
:לארשי לע םולש ךינבל םינב הארו(ו)

גלק קרפ
:דחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט המ הנה דודל תולעמה ריש(א)
:ויתודמ יפ לע דריש ןרהא ןקז ןקזה לע דרי שארה לע בוטה ןמשכ(ב)
םייח הכרבה תא הוהי הוצ םש יכ ןויצ יררה לע דריש ןומרח לטכ(ג)
:םלועה דע

גכ קרפ
:רסחא אל יער הוהי דודל רומזמ(א)
:ינלהני תוחנמ ימ לע ינציברי אשד תואנב(ב)
:ומש ןעמל קדצ ילגעמב ינחני בבושי ישפנ(ג)
ךתנעשמו ךטבש ידמע התא יכ ער אריא אל תומלצ איגב ךלא יכ םג(ד)
:ינמחני המה
:היור יסוכ ישאר ןמשב תנשד יררצ דגנ ןחלש ינפל ךרעת(ה)
:םימי ךראל הוהי תיבב יתבשו ייח ימי לכ ינופדרי דסחו בוט ךא(ו)

הרורצ ריתת ךנימי תלדג חכב אנא
ארונ ונרהט ונבגש ךמע תנר לבק
םרמש תבבכ ךדוחי ישרוד רובג אנ
םלמג דימת ךתקדצ םמחר םרהט םכרב
ךתדע להנ ךבוט ברב שודק ןיסח
ךתשדק ירכוז הנפ ךמעל האג דיחי
תומלעת עדוי ונתקעצ עמשו לבק ונתעוש
דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב

תושקב דקומ
,קחצי תלחנב שודקה ןויצל חלשיש לטיווק- סקפ חולשל ןתינ
.קרב ינב 460 ד.תב וא 03-6190303 סקפו 03-5790303 ןופלט

האלפנ הלוגס
תדועס םורתל ןתינ תוימשגב וא תוינחורב העושיל קוקז ךנה םא
קידצה ןרמ ש"ע שרדמה תיבבםייקתתש טשנפטשמ קידצה רכזל הווצמ
הכרב,הסנרפ עפש םכילע עפשוי הז תוכזבו, א"עיז טשנפטשמ
םיטרפל,םיניינעה לכב תיללכ העושיו,שפנהו ףוגה תואירבב,החלצהו
.03-5790303 תונפל ןתינ