איבנה והילא
/ םיקידצ ירבק / רעש

 

איבנה והילא

תרוסמה יפל.(ס"הנפל ה-9 האמה) לארשי ךלמ באחא ימיב איבנ
ונימי דע,תונוש תויומד ושבלב,םעפל םעפמ והילא הלגתמ תיממעה
.חישמה לש ואוב תא רשבל דיתעש אוהו,הלא
הרומ ''יבשתה'' ויוניכ,דאמ טעמ םיעדוי ונא ואצומו שיאה לע
וז ריע לע םיעדוי ונא ןיא לבא,הבשת םשב ריעמ ואצומש,לוכיבכ
.דעלגהמ ואצומש דיעמ,''ידעלג''ה ויוניכ םלוא.דעלגב
עצמאב ונייה וליאכ וילע רפוסמ הנושארל,טעמ ההומת ך"נתב ותעפוה
ךכ,תיתרגש הניא ותעפוהש םשכ.התישאר תא םיעדוי ונא ןיאש,הלילע
.המיימשה הרעסב הלוע אוה:ותוקלתסה םג
יתשל םתוא קלחל םיגהונ,ףצרב םירפוסמ םניא והילא לע םירופיסה
:תוביטח
: ח"י ז"י םיקרפ 'א םיכלמ-תחאה
.'ב-'א םיקרפ 'ב םיכלמו א"כ,ט"י םיקרפ (תלצופמ) -היינשה
והילא תחירב לע:םיאיבנה תא תפדורה,לבזיא לע רפוסמ הלא םיקרפב
לעו תרוצבה ןיגב לארשי ךלמ באחא לא ותוא חלושה 'ה לע:ברוח רהל
רפוסמ םיקרפ םתואב.תמה דליה שפנ תבשה ומכ,והילא ללוחש םיסינה
ןב אוהי תא,םרא לע ךלמל לאזח תא חושמל והילא תא חלש 'ה יכ,םג
.ויתחת איבנל עשילא תאו לארשי לע ךלמל-ישמנ
השעמה רופיס םה והילאב םירושקה רתויב םיטלובה םירופיסה ינש
רה לע לעבה יאיבנ ןיבו וניב קבאמה רופיסו ילאערזיה תובנ םרכב
.למרכה
רהב וילא 'ה תולגתה םהבו,והילא ירופיס לע יורש הדגא לש ןוג
.ברוח
לע תח אלל םחולה,רעוס םדא לש תיאלפ תומד איה והילא לש ותומד
וניאש,ריזנכ רייטצמ אוה.םיירסומהו םייתה ויתונומאו ויתונורקע
וז תרדאב.שבול אוה התואש,תרדאה ול תינייפוא,ויתורעש תא זזוג
.ןדריה תא עקבו ויתחת איבנל עשילא תא ריתכה

.תואירבו הסנרפ םיכודיש,תיב םולשל ןייוצמ: הלוגס

'ט דעו זומתב ז"ימ הרעמל עיגהל רוסא : ןייצל בושח
.תונותחל הרוסא הפוקתה-באב

ותרובק םוקמ
.המיימשה הרעסב הלעש רפוסמ ןכש עודי אל ותרובק םוקמ
הסינכב,הלפעהה ןואיזומל ךומסב (ץראה ןופצ) למרכב הרעמ תמייק
.והילא תרעמ תארקנה ףוחה שיבכמ הפיחל

הפיחב איבנה והילא תרעמל ומחנ תבש יאצומב תולעל םודק גהנמ
.הלואגה לע ללפתהל