םיקידצ ירבק / רעש

 

ירבק לע ללפתהל ךליש העושיל קוקז אוהש דחא לכל הקודב הלוגס
העושי לוקב 'ה וילא רתעיו,קידצה רבק לע וחיש ךופשיו,םיקידצ
.העושי ילבמ םקיר םירזוח םניאו,םימחרו

.ונמא לחר-ומא רבק לע ךלהמ היה קידצה ףסוי יכ םימכח ירפסב אבומ

םירופיכ םויו הנשה שאר תוכלה,באב העשת תוכלהב ךורע ןחלושב
םיקידצ ירבק לע טרפבו,םש ללפתהל םייחה תיבל תכלל שיש ראובמ

םישי םיקידצה ירבק לע חטתשהל םיכלוהשכ יכ אבומ םייח חרוא רפסב
ךשפנ תוחצחצב עיבשהו דימת 'ה ךחנו רמאיו רבקה לע ודי
וימימ ובזכי אל רשא םימ אצומכו הור ןגכ תייהו ץילחי ךיתומצעו
קוספב ןוכי ודי םישכו.םולש עימשמ,םחנמ אב דע םולשב בכשת
די םישי םירמוא שיו,דיה ירשק ןיינמכ,תובית 15 וב שיש ךחנו
.ונימי די אלו,ולאמש

לש וייח-םד םרזו בל תומיעפ,קפודב קר םיאטבתמ םניא קידצה ייח
רמאנ ךכ,תיקולא הבהאו הארי,הנומאב רקיעב םיאטבתמ קידצה
חכ תא ונל קינעמ ימשגה לכואהש םשכ-''היחי ותנומאב קידצו''
ולא םה,תוקולאל הבהאהו האריה הנומאה,קידצה לצאש ירה,םייחה
רהוזה ירבדל רבסהה והז.תינפוגהו תיתמשנה תויחה תא וב םיכסונש
רתוי הזה םלועב אצמנ-רטפנש קידצ' (תימראמ םוגרת) שודקה
ויה םיינחורה-םייתימאה וייח תומדא ילע ותויהבש ןוויכ,'וייחבמ
םניא םייתימאה וייח,ותוקלתסה רחאלש ירה:ימשג ףוגב םילבגומ
.יהשלכ הלבגהב דוע םילבגומ
לככ.םתריטפ ירחא םג םיראשנ ךכ םושמו רקיעה םה םיינחורה םהייח
רחאל םג םלועב ותוראשה תדבוע לדגת ןכ,קידצה לש ותקדצ לדגתש
.ותריטפ

םיקידצ ירבקב רוקיבל םיננוכתמ ךכ
דבלמ,רבקל הסינכה ינפל תועש 3 הליכא לכמ ענמיהל שי
.םימ תייתש
.1
.השקבה אשונ לע קר בושחלו זכרתהל .2
עבצב היהי שובלהמ יצחש דיפקהל,הכישחה תועשב םילוע םא
.ןבל
.3
דסומל םילקש (18) י"ח םורתל רבקל היילעה ינפלש עובשב
.תלוזה תרזעל רכומ
.4
םיקוקז םתאש ןיינעב רוקיבל םיקוקזה רכמ וא רבח אוצמל
ללפתמה לכ'' ללכה ללגב,םכירבח רובע הליחת שקבל ףידע.ול
הנענ(ללפתמה) אוה-רבד ותואל ךירצ (ומצע) אוהו ורבח לע
ה"בקה לא ונפ,קקזנ רכמ וא רבח םכל ןיא םאו.''הליחת
."דבלב ימצע ליבשב שקבמ ינא,םלוע לש ונוביר" :ורמאו
.5
םש אצמנה םדא רובע ללפתהל םילוכי םכניא,רבקב םכתויהב
לוכי וניא םכדיצלש םדאה םא קר תאז תושעל רתומ.םכדיצל
.ונעמל תאז םישוע םתאו,ומצע רובע שקבל
.6
לא םינופ דימת,הליפתה תליחת ינפל,רבקל םיסנכנ רשאכ
םאה םש) ןב (םש) ינא.יבר,ךל םולש'': חסונה ותואב קידצה
ךירצ טפשמה,''(ןיינעה) יל רוזעל ךממ שקבל יתאב (דבלב
.הטושפ הפשבו ליגר לוקב רמאיהל
.7
.רבקל הסינכה ינפל ןועשה תא ריסהל .8
םתאשכ לבא,קידצ לש רבק דוקפל םיאתמו בוט םוי אוה םוי לכ
הנתשמ זאש,תוצח רחא,ברע ותואב :ורכיז,התיבה םירזוח
לש ונוביר'' םישקבמ,םימחרה תדימל ןידה םוימ םלועה
לש ורבקב םויה ךינפל יתרמאש יפ ירמא ןוצר אנ יהי,םלוע
.''קידצה
.9

םיקידצ ירבק לע השקב
ךשפנ לע םולש,ךבכשמ לע םולשו ךל םולש,קידצה ינודא ךילע םולש
הארילו ודבעלו ךרצוי יכרדב תכלל תיכזש ךירשא,הרוהטהו השודקה
שיחי ה"בקהו,ךרכש לודג ןכ לע,םיבוט םישעמו תווצמ תישעו.ותוא
םיריהזמו םיריאמה ךינפ תוארל היחנו הכזנו.ךתדימע רהטיו ךתייחת
ךתמשנ היהתו,ונדעב ןגמ ךתרותו ונל דומעי ךתוכזו.עיקרה רהוזכ
דובכב םידיסח וזלעי.םיהלא 'ה תא םולשהו םייחה רורצב הרורצ
עורז רוא:הליהת הואנ םירשיל 'הב םיקידצ וננר:םתובכשמ לע וננרי
:החמש בל ירשילו קידצל
יכ ךינפל עודיו יולג,םימחרה בא םינודאה ינודאו םימלועה ןובר
םייוארה םישודקה ךיתומש דחילו ןווכל חכ ונב ןיאו ונחנא רשב
ישרש עדוי ונתא ןיא םגו.םיקידצה ירבק לע תוחתשהב גווזלו דחיל
אחורו אשפנב אשפנ אקבדל תושודקה תודמה יגווזו םידוחיה
תלבוקמו הבושח היהתש,א"וא 'ה ךינפלמ ןוצר יהי ןכ לע:אחורב
ונדחייו ונוויכ וליאכ,הזה קידצה רבק לע ונתאיב ךינפל היוצרו
אחורו אשפנב אשפנ תוקבדב תושודקה תודמה יגוויזו םידוחייה
ררועתתו,'ה תאריו תעד חור,השודקו הרהט חור ונילע ליצאהל,אחורב
וררועתיו,ונידעב בוט ץילמתו,ונילע ללפתהל הזה קידצה שפנ
הכרבלו בוטל הכזנו,ךינפל בוט ןורכזב ונרכזל םילודגה םימחרה
:םולשלו םיבוט םייחל םימחרלו דסחל ןחל
יבגל אטאשו אלזאו אקלס יוהתו,הזה קידצה שפנ רעתתד,אוער אהיו
ילצמו יעב אנאד אתועבו אתולצ והל אעדואל,ןורבחד ןיכימד ןהבא
אוההב לועתו,ןהבאד אתוכזב רטעתתו רבחתתו.אתעש יאהב ןנחתמו
המשנו,המשנל עדומו רטעתאו קילס חורו,חורל אעדואו,ע"נבר אחתפ
ןלע ה"בקה סחו,ןלע ימחר ןאעב והלוכו,ה"בקל אעדוא
דובכ תדימל וכזד איקידצ והלוכד אתוכז ןיגבו.ןוהניגב
ה"בקו,אתונמיהמד ארשק,אשידק ארשק,האליע ארשק רשקל וכזו,אליעלד
לידב ןאכרב והלוכ ןבג ומייקתיו,אלחנד אעובממ ןאכרב ןלע קירי
.אבר הימש
ןעמלו,לודגה ךמש ןעמל השע,ןמחרה בא וניבא,ונכלמ וניבא 'ה אנא
סחנפו דודו ףסויו ןרהאו השמו בקעיו קחצי םהרבא תוכז
קידצה תוכז ןעמלו,םידיסחהו םיקידצה לכ תוכז ןעמלו,המלשו
םייח ונייחתו,לארשי תיב לכ לעו ילע םחרתו לומחתו סוחתו,הזה
וננקתו,ךמולש תכוס ונילע סורפתו,םינקותמו םיבוט םייח םיכורא
תונתמ רשועמו,ךיתוכרבמ ונידי אלמתו,ךינפלמ הבוט הצעב
.השענ רשא השעמהו וב ךלנ רשא בוטה ךרדה ונירותו,ךידי
? ללכב ןסינ שדוחבו דעומה לוחב ןימלעה תיבב רקבל רתומ םאה
םירימחמ םירוקיבב םג ןכלו,ןידה ןמ רוסא דפסהה דעומה לוחב
.רתוי
אלא,המודכו הנשה םויב אל םג,ללכ םילוע ןיא םירוה ירבקל
.(ירמגל םיענמנ שיו)םירחאמ-ומידקה אל םאו,םימידקמ
תשודק ינפמ (םהל ךומס וא) םש הליפתב הלעמ שי םיקידצ ירבקל
םויב,תבשב הלעמל תולוע ןמצע תומשנהש,רמאנ הלבק ירפסב ךא,םוקמה
.תוגשומ ןניאו,דעומה לוחבו שדוח שארב,בוט
(םילשוריב םיזנכשאה) וגהנש בתכ 'םייחה רשג'ב ןסינ שדוחב
ענמיהל התכ רשיה בק רפסב םנמא.ןסינ שדוחב םירבקה תא רקבל
שאר ברעל םידקהל וקספש שי.הקדצב ףיסוהל הז םוקמבו,רוקיבמ
וענמייו ורקבי,ןסינ שדוחב לח הנשה םויו זא וכלה אל םא ךא,שדוח
ךרוצלו,םירחא םיגהנמ הזב ויה וקורמב.תוליגרה תוניחתה תא רמולמ
אלש קסופ ' רמוא עיבי ' לעב.םיבר ולקה הנשה םוי וא םישולשה
הרירב ןיאבו) שדוח שאר ברעל םידקהל אלא,ןסינ שדוחב ללכ רקבל
יכ,הלעב לש הנשה םויל התלעש ימל ריעה שטיוואבוילמ יברה.(רחאל
." ןסינ שדוחב ןימלעה תיבב םירקבמ ןיא "
םילוע ץינ'זיוו,אריווקס,זנאצ,בובוב ידיסח םיקידצ ירבקב
הברה שטיוואבוילמ יברה.הז שדוחבש הנשה ימיב םהיתובר ירבקל
תולעל וגהנ ןכו,צ"ירה ר"ומדא,וימח 'להוא'ב ןסינ שדוחב םג רקבל
.ןסינ 'ב םויב בוטסורב ב"שרה ר"ומדא ןויצל

 

ךלמילא יבר
קסנזילמ

זנק ןב לאינתוע
הרש להוא
ביל הירא יבר
ץניצ
ל"ארהמה-ל"צז
ץניצ

ןקזה ללה רבק
איבנה והילא
לטיו םייח יבר
ל"צז

היעמש ירבק
ןוילטבאו

בקעי ןב ןימינב
ןב הדוהי יבר
אבב

םהרבא 'ר
והיתתמ
קידצה-ןמדירפ
א"עיז טשנפטשמ

ךלמה דוד
ןב יסוי יבר
אמסק

יכדרמ ךורב 'ר
אגניטיא

בקעי ןב ןד
ןב לאעמשי יבר
לודג ןהכ עשילא

רב הדוהי 'ר
יאליע

א"דיחה
היעשי יבר
ה"לשה'-ץיברוה
'שודקה

בקעי 'ר
אריצחובא

םייח יבר קידצה
ל"צז יסופכ

בד לארשי יבר
א"עיז קינדעליומ

אירול קחצי 'ר
י"ראה

ןהכה השמ ברה
ןב השמ יבר
ם"במרה-ןומימ

סנה לעב ריאמ 'ר
ןתנוי יבר אנתה
לאיזוע ןב

ןמחנ יבר
א"עיז בלסרבמ

יבערש יכדרמ 'ר
ל"קוצז

לגעמה ינוח
ןב ןועמש ןבר
לאילמג

אביקע 'ר
בקעי ןב הדוהי
ונמא לחר
סחנפ 'ר
וניבא בקעי
איבנה לאומש
ןהכה םהרבא יבר
לבוקמה ןואגה

השמ